(1) Berkes - Zhang Pengxiang
Taiyuan, 20061...Wh8!! 2.Gxa7+
[2.Hxc4 Wg7-+ ]

2...Ka8!
[2...Kxa7?? 3.Hxc4 Wg7 4.Hd4++- ]

3.Hxc4 Wg7 4.Wd4 Gf4# 0-1