(1) Cifka - Rojicek
Praga, 20081.Wb8+! Sxb8
[1...Kg7 2.Ge5+ Sxe5 3.Hf8+ Kf6 4.Hh8+ Ke7 5.Hd8# ]

2.Hd8+ Kh7 3.Ge5
1:0, z powodu

3...f6 4.Hxf6
z matem. 1-0