Mecz Kramnik-Navara


Kramnik,V - Navara,D
Navara,D - Kramnik,V
Kramnik,V - Navara,D
Navara,D - Kramnik,V
Kramnik,V - Navara,D
Navara,D - Kramnik,V
Kramnik,V - Navara,D
Navara,D - Kramnik,V

Pobierz partie w formacie *.pgn

Wykonano z pomocą
programu ChessBase 9.0

Komentarz: J. Konikowski